Licencja "Exclusive"

Licencja Exclusive pozwala na użytkowanie podkładu na wielu obszarach. Użytkownik może odtwarzać go publicznie. Jest to jedyna licencja wyłączna - zakupiony podkład może być sprzedany tylko raz przez jednego użytkownika. Licencja wymaga formy pisemnej podpisanej pod rygorem nieważności.

Treść Licencji:

UMOWA LICENCYJNA WYŁĄCZNA (EXCLUSIVE)

Pomiędzy:

………………………………. (imię i nazwisko), zamieszkałym/ą w ………………………. (miejscowość) przy ul. ……………………….. (nazwa ulicy i numer domu), numer PESEL……………….., zwanym/ą dalej LICENCJOBIORCĄ,

a

………………………………(imię i nazwisko), zamieszkałym/ą w…………………………………(miejscowość), przy ul. ………………………….(nazwa ulicy i numer domu), numer PESEL…………………….., , zwanym dalej LICENCJODAWCĄ.

§ 1 Definicje

1. Platforma - sprzedażowo-społecznościowy serwis internetowy dostępny pod adresem www.BeatHaze.com.
2. Licencja – umowa licencyjna zawarta pomiędzy Licencjodawcą a Licencjobiorcą na zasadach określonych w niniejszym dokumencie, zwana także licencją wyłączną Exclusive.
3. Utwór – podkład muzyczny (beat) zapisany w formie cyfrowej w formacie WAV lub MP3, który jest przedmiotem praw autorskich udostępniany na podstawie niniejszej Licencji.
4. Utwór Zależny – podkład muzyczny podany przeróbce lub adaptacji.
5. Licencjodawca – osoba fizyczna lub osoba prawna, która jest autorem Utworu lub inna osoba uprawniona do udzielania Licencji.
6. Licencjobiorca – osoba fizyczna lub osoba prawna, która za pośrednictwem Platformy zakupiła Utwór i prawa do jego wykorzystywania w ramach Licencji.

§ 2 Zasady ogólne

1. Przedmiotem umowy jest udzielenie Licencjobiorcy licencji wyłącznej na korzystanie z Utworu zakupionego za pośrednictwem Platformy.
2. Poprzez akceptację regulaminu Platformy oraz postanowień niniejszej Licencji, Licencjodawca oświadcza, że jest uprawnionym do udzielania licencji wyłącznej na korzystanie z Utworu o nazwie: ……………………………………….. oraz zapewnia, iż Utwór nie jest obciążony żadnymi roszczeniami i prawami osób trzecich.
3. Dla rozwiania ewentualnych wątpliwości podkreśla się, że udzielenie licencji wyłącznej nie oznacza przeniesienia praw autorskich do Utworu na Licencjobiorcę.
4. Licencja wyłączna zostaje zawarta pod warunkiem dokonania zakupu Utworu zgodnie z Regulaminem Platformy oraz pod warunkiem zawarcia Licencji pomiędzy Licencjodawcą a Licencjobiorcą z zachowaniem formy pisemnej.

§ 3 Zakres licencji

1. Zgodnie z postanowieniami niniejszej Licencji, Licencjodawca udziela Licencjobiorcy wyłącznej licencji na korzystanie z Utworu bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności:
• w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu – wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy Utworu;
• w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
• w zakresie rozpowszechniania Utworu w sposób inny niż określony w punkcie powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
• wprowadzanie do pamięci komputerów, dowolne przetwarzanie w ich pamięci;
• wykonywanie kopii, digitalizację na nośnikach elektronicznych.
2. W przypadku odpłatnego wprowadzania Utworu do obrotu Licencjobiorca zobowiązuje się do każdorazowego umieszczania informacji o autorze Utworu w następującej formie: „Wykonawca – Tytuł Utworu (Producent).
3. Licencjodawca upoważnia Licencjobiorcę do wykonywania praw zależnych do Utworu, w tym w szczególności do opracowywania Utworu, jego adaptacji, przeróbek oraz modyfikacji.
4. Licencjobiorca ma prawo do udzielania sublicencji w granicach określonych przez treść niniejszej Licencji.

§ 4 Płatności

1. Z tytułu udzielenia Licencjodawcy zgody na korzystanie z Utworu na zasadach określonych w niniejszej Licencji, Licencjobiorca zobowiązuje się zapłacić Licencjodawcy wynagrodzenie w wysokości .................. zł (słownie: ……..złotych i ………../100).
2. Licencjodawca przyjmuje do wiadomości, że z tytułu udzielonej mu Licencji może być zobowiązany do wyliczenia i odprowadzenia należnego podatku dochodowego.

§ 5 Postanowienia końcowe

1. Licencjobiorca zobowiązuje się do niewykorzystywania Utworu w sposób sprzeczny z prawem, w szczególności w sposób sprzeczny z przepisami prawa autorskiego.

2. Ani Licencjodawca, ani Platforma nie ponoszą odpowiedzialności za roszczenia osób trzecich wynikłe w związku z wykorzystaniem Utworu w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz przepisy kodeksu cywilnego.

…………………………………..
(Podpis Licencjobiorcy)

…………………………………..
(Podpis Licencjodawcy)