Licencja "Non-Exclusive"

Licencja Non-Exclusive pozwala na użytkowanie podkładu na wielu obszarach. Użytkownik może odtwarzać go publicznie. Nie jest to licencja wyłączna - zakupiony podkład może być sprzedawany i wykorzystywany wielokrotnie przez różnych użytkowników.

Treść Licencji:

LICENCYJA NIEWYŁĄCZNA (NON-EXCLUSIVE)

Licencjodawcą jest:
Imię i nazwisko (link do profilu)

§ 1 Definicje

1. Platforma - sprzedażowo-społecznościowy serwis internetowy dostępny pod adresem www.BeatHaze.com.
2. Licencja – umowa licencyjna zawarta pomiędzy Licencjodawcą a Licencjobiorcą na zasadach określonych w niniejszym dokumencie, zwana także licencją niewyłączną Non-Exclusive.
3. Utwór – podkład muzyczny (beat) zapisany w formie cyfrowej w formacie WAV lub MP3, który jest przedmiotem praw autorskich udostępniany na podstawie niniejszej Licencji.
4. Utwór Zależny – podkład muzyczny podany przeróbce lub adaptacji.
5. Licencjodawca – osoba fizyczna lub osoba prawna, która jest autorem utworu lub inna osoba uprawniona do udzielania Licencji.
6. Licencjobiorca – osoba fizyczna lub osoba prawna, która za pośrednictwem Platformy zakupiła Utwór i prawa do jego wykorzystywania w ramach Licencji.

§ 2 Zasady ogólne

1. Przedmiotem umowy jest udzielenie Licencjobiorcy licencji niewyłącznej na korzystanie z Utworu i zakupionego za pośrednictwem Platformy.
2. Poprzez akceptację regulaminu Platformy oraz postanowień niniejszej Licencji, Licencjodawca oświadcza, że jest uprawnionym do udzielania licencji niewyłącznej na korzystanie z Utworu o nazwie: ………………………………………..
3. Dla rozwiania ewentualnych wątpliwości podkreśla się, że udzielenie licencji niewyłącznej nie oznacza przeniesienia praw autorskich.
4. Udzielenie licencji niewyłącznej na warunkach określonych w Licencji następuje po dokonaniu płatności zgodnie z Regulaminem Platformy.

§ 3 Zakres licencji

1. Zgodnie z postanowieniami niniejszej Licencji, Licencjodawca udziela Licencjobiorcy niewyłącznej licencji na korzystanie z Utworu bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności:
• w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu – wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy Utworu;
• w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
• w zakresie rozpowszechniania Utworu w sposób inny niż określony w punkcie powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
• wprowadzanie do pamięci komputerów, dowolne przetwarzanie w ich pamięci;
• wykonywanie kopii, digitalizację na nośnikach elektronicznych.
2. W przypadku odpłatnego wprowadzania Utworu do obrotu Licencjobiorca zobowiązuje się do każdorazowego umieszczania informacji o autorze Utworu w następującej formie: „Wykonawca – Tytuł Utworu (Producent), źródło: BeatHaze.com”.
3. Licencjodawca upoważnia Licencjobiorcę do wykonywania praw zależnych do Utworu, w tym w szczególności do opracowywania Utworu, jego adaptacji, przeróbek oraz modyfikacji.
4. Licencjobiorca nie ma prawa do udzielania sublicencji.

§ 4 Płatności
1. Z tytułu udzielenia Licencjodawcy zgody na korzystanie z Utworu na zasadach określonych w niniejszej, Licencji Licencjobiorca zobowiązuje się zapłacić Licencjodawcy wynagrodzenie w wysokości .................. zł (słownie: ……..złotych i ………../100).

§ 5 Postanowienia końcowe

1. Licencjobiorca zobowiązuje się do niewykorzystywania Utworu w sposób sprzeczny postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz w sposób sprzeczny z prawem, w szczególności w sposób sprzeczny z przepisami prawa autorskiego.
2. Ani Licencjodawca, ani Platforma nie ponoszą odpowiedzialności za roszczenia osób trzecich wynikłe w związku z wykorzystaniem Utworu w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz przepisy kodeksu cywilnego.