Licencja "Open"

Licencja Open pozwala na użytkowanie podkładu jedynie na własne potrzeby. Użytkownik nie może odtwarzać go publicznie. Licencja ta pozwala na amatorskie wykorzystanie podkładu, bez udostępniania go publicznie.

Treść licencji:

LICENCYJA NIEWYŁĄCZNA (OPEN)

Licencjodawcą jest:
Imię i nazwisko (link do profilu)

§ 1 Definicje

1. Platforma - sprzedażowo-społecznościowy serwis internetowy dostępny pod adresem www.BeatHaze.com.
2. Licencja – niniejsza umowa licencyjna zawarta pomiędzy Licencjodawcą a Licencjobiorcą na zasadach określonych w niniejszym dokumencie, zwana także licencją Open.
3. Utwór – podkład muzyczny (beat) zapisany w formie cyfrowej w formacie WAV lub MP3, który jest przedmiotem praw autorskich udostępniany na podstawie niniejszej Licencji.
4. Utwór Zależny – podkład muzyczny podany przeróbce lub adaptacji.
5. Licencjodawca – osoba fizyczna lub osoba prawna, która jest autorem Utworu lub inna osoba uprawnioną do udzielania licencji.
6. Licencjobiorca – osoba fizyczna lub osoba prawna, która za pośrednictwem Platformy kupiła Utwór i prawa do jego wykorzystywania w ramach Licencji.

§ 2 Zasady ogólne

1. Przedmiotem umowy jest udzielenie Licencjobiorcy Licencji niewyłącznej na korzystanie we własnym zakresie z Utworu zakupionego za pośrednictwem Platformy.
2. Poprzez akceptację regulaminu Platformy i postanowień niniejszej licencji, Licencjodawca oświadcza, że jest uprawnionym do udzielania licencji niewyłącznej na korzystanie z Utworu o nazwie: ……………………………………..
3. Dla rozwiania ewentualnych wątpliwości podkreśla się, że udzielenie licencji niewyłącznej nie oznacza przeniesienia praw autorskich.
4. Udzielenie licencji Open następuje po zakupie Utworu zgodnie z Regulaminem Platformy.

§ 3 Zakres licencji

1. Zgodnie z postanowieniami niniejszej Licencji, Licencjodawca udziela Licencjobiorcy niewyłącznej licencji na korzystanie z Utworu bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na następujących polach eksploatacji:
• w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu – wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy Utworu;
• wprowadzanie do pamięci komputerów, dowolne przetwarzanie w ich pamięci;
• wykonywanie kopii, digitalizację na nośnikach elektronicznych.
2. Licencja Open umożliwia korzystanie z Utworu tylko dla własnego użytku osobistego, niekomercyjnie. Licencjobiorca nie ma prawa do wprowadzania Utworu do obrotu.
3. Licencjobiorca nie ma prawa do udzielania sublicencji.

§ 4 Płatności

1. Z tytułu udzielenia Licencjodawcy zgody na korzystanie z Utworu na zasadach określonych w niniejszej Licencji Licencjobiorca zobowiązuje się zapłacić Licencjodawcy wynagrodzenie w wysokości .................. zł (słownie: ……..złotych i ………../100).

§ 5 Postanowienia końcowe

1. Licencjobiorca zobowiązuje się do niewykorzystywania Utworu w sposób sprzeczny postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz w sposób sprzeczny z prawem, w szczególności w sposób sprzeczny z przepisami prawa autorskiego.
2. Ani Licencjodawca, ani Platforma nie ponoszą odpowiedzialności za roszczenia osób trzecich wynikłe w związku z wykorzystaniem Utworu w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz przepisy kodeksu cywilnego.