Polityka Prywatności

 I. Informacje ogólne:

 1. Niniejsza Polityka prywatności Platformy www.beathaze.com jest skierowana do Użytkowników Platformy i określa rodzaj, zakres, sposoby korzystania z danych, prawa i obowiązki Użytkownika oraz zabezpieczenie danych osobowych. Brak akceptacji przez Użytkownika niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania z usług Platformy, w tym składania Zamówień.
 1. Polityka Prywatności stanowi uzupełnienie części Regulaminu Platformy, a znajdujące się w Regulaminie definicje mają odpowiednie zastosowanie do niniejszej Polityki Prywatności, chyba że określone wyrażenia lub zwroty zostały bezpośrednio w niniejszej Polityce Prywatności zdefiniowane inaczej.
 1. Regulamin Platformy jest dostępny pod następującym adresem: https://beathaze.com/regulamin/
 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami, zwaną dalej „Ustawa o ochronie danych osobowych”) jest firma Dubster Media Michał Sienko wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 8672082600, REGON 364766711.

5. Inspektor ochrony danych został wyznaczony przez firmę Dubster Media Michał Sienko.  Jest to osoba, z którą można się  kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem. Jeżeli chcesz skontaktować się z Inspektorem ochrony danych skorzystaj z danych kontaktowych: kontakt@beathaze.com

 

 

II. Zbieranie danych:

 1. Użytkownik może przeglądać Platformę bez konieczności podawania swoich danych osobowych czy też bez konieczności dokonania rejestracji, z zastrzeżeniem postanowień punktu B poniżej [Dane zbierane automatycznie].

A. Dane w celu realizacji Zamówienia:

 1. Zgodnie z Regulaminem warunkiem złożenia Zamówienia przez Użytkownika jest m.in. podanie danych Użytkownika. Użytkownik podaje swoje dane dobrowolnie, jednakże brak wskazania niektórych danych może uniemożliwić złożenie Zamówienia lub rejestracje w Platformie.
 1. Usługodawca zbiera następujące dane Użytkownika:

– wymagane podczas rejestracji: Imię, Nazwisko, adres email,

– wymagane podczas zakupu albo sprzedaży: Imię, Nazwisko, adres e-mail, Adres zamieszkania

 1. Usługodawca zbiera dane Użytkownika w celu realizacji zamówień, sprzedaży usług i towarów, w celu umożliwienia Użytkownikowi sprzedaży jego towarów oraz usług
 1. Rejestracja Konta wymaga od Użytkownika podania Loginu (adres e-mail) oraz Hasła zabezpieczającego Konto. W Haśle należy użyć unikatowej kombinacji znaków.
 1. Login i Hasło są poufne i winny być strzeżone przez Użytkownika przed wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione przez Użytkownika.

B. Dane zbierane automatycznie:

 1. Podczas korzystania przez Użytkownika z Platformy automatycznie zbierane są dane dotyczące Użytkownika. Do tych danych zalicza się: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, zainteresowania, wiek lub płeć Użytkownika. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies („ciasteczka”) lub system Google Analytics.
 1. Google Analytics, o którym mowa w pkt. 1, to system analityki internetowej dający wgląd w ruch danych Serwisu Internetowego oraz danych demograficznych Użytkowników, stosowany w celu prowadzenia działań marketingowych.
 1. Użytkownik, który nie wyraża zgody na działanie systemu Google Analytics powinien zastosować blokadę plików cookies.
 1. Pliki cookies, o których mowa w pkt. 1, to pliki wysyłane do komputera lub innego urządzenia Użytkownika podczas przeglądania strony internetowej Platformy.
 1. Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu lub oprogramowaniu zainstalowanym w urządzeniu Użytkownika.
 1. Użytkownik może nie wyrazić zgody na wykorzystywanie plików cookies (blokowanie plików cookies), co w przyszłości uniemożliwi przechowywanie plików cookies w urządzeniu Użytkownika.
 1. Użytkownik, który nie wyraża zgody na wykorzystywanie plików cookies (zastosuje blokadę plików cookies) powinien wybrać odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron WWW. Proces wyrażania zgody na wykorzystywanie plików cookies różni się w zależności od używanej przez Użytkownika przeglądarki.

 

III. Wykorzystanie danych:

 1. Dane podane przez Użytkownika Usługodawca wykorzystuje do:

a) świadczenia usług i zapewnienia stosownej obsługi Użytkownika,

b) realizacji Zamówienia, zawarcia oraz wykonania Umowy Sprzedaży lub umów świadczenia usług innych niż sprzedaż Towaru,

c) przyjmowania i rozpatrywania zastrzeżeń oraz zapytań Użytkowników,

d) wsparcia, realizacji procesów płatności,

e) dostosowania, pomiaru i ulepszania usług Platformy,

f) prowadzenia działań marketingowych.

 1. Usługodawca udostępnia dane Użytkownika Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych („GIODO”) oraz organom ścigania i organom wymiaru sprawiedliwości lub innym podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa, gdy zachodzą ku temu okoliczności uzasadnione przepisami prawa.
 1. W przypadku udzielenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych (poprzez zaakceptowanie właściwej Klauzuli), dane Użytkownika będą wówczas zbierane i wykorzystywane przez Usługodawcę w celach przedstawienia oferty handlowej, przeprowadzenia konkursów itp. działań marketingowych.
 1. W przypadku udzielenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celu otrzymywania informacji handlowych w postaci np. newslettera w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zmianami), dane Użytkownika będą wówczas zbierane i wykorzystywane przez Usługodawcę. Usługodawca mogą powierzyć rozesłanie informacji handlowych przez podmiot trzeci działający w imieniu Usługodawcy. Wyrażenie zgody przez Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych w celach otrzymywania informacji handlowych oznacza wyrażenie zgody przez Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych.
 1. Dane zbierane automatycznie, które dotyczą Użytkowników zamieszczających komentarze na Platformie mogą zostać użyte w celu promocji Platformy.
 1. Użytkownik może odwołać swoją zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, marketingowych w każdym czasie poprzez kontakt mailowy z Usługodawcą.
 2. Dane Użytkownika mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT, dostawcom usług płatniczych, agencjom marketingowym itp. – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora. Dane Użytkownika mogą być również przygotowane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego). Dane Użytkownika mogą być, w niektórych przypadkach przekazywane do odbiorców z państw trzecich tj. z państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego np. jeżeli będzie to niezbędne dla świadczenia Usług na rzecz Użytkownika lub jeżeli będzie to warunkowane inną, ważną podstawą prawną. Informacje na ten temat znajdziesz w ramach poszczególnych Usług.

 

IV. Prawo dostępu do danych osobowych

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, żądania zaniechania przetwarzania, usunięcia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem Ustawy o ochronie danych osobowych albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 1. Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Użytkownik może dokonywać po zarejestrowaniu się, a następnie zalogowaniu w Platformie przy użyciu Hasła oraz Loginu. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

 

V. Zabezpieczenie danych osobowych

 1. Usługodawca jako administrator danych osobowych stosuje środki techniczne oraz organizacyjne niezbędne do ochrony danych wymaganych Ustawą o ochronie danych osobowych, w szczególności zabezpieczając dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.
 1. Użytkownik zobowiązany jest we własnym zakresie odpowiednio zabezpieczyć Hasło przed ujawnieniem osobom trzecim.
 1. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność i ryzyko związane z ujawnieniem Hasła osobom trzecim (także na skutek nieodpowiedniego zabezpieczenia Hasła przed dostępem osób trzecich) lub umożliwienie im korzystania z jego Konta w inny sposób.
 1. Komunikacja pomiędzy Użytkownikiem a serwerem Platformy jest zaszyfrowana. Bezpieczeństwo przesyłu danych jest zapewnione dzięki stosowaniu protokołu transmisji SSL (Secure Socket Layer v3). SSL polega na kodowaniu danych przed ich wysłaniem z przeglądarki Użytkownika i dekodowaniu po bezpiecznym dotarciu na serwer obsługujący Sklep Internetowy. Informacja wysyłana z serwera Sklepu Internetowego do Użytkownika jest kodowana, a następnie dekodowana.

 

VI. Prawa Użytkownika związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. Prawo dostępu do danych Użytkownika, w tym uzyskania kopii danych,
 2. Prawo żądania sprostowania danych,
 3. Prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
 4. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
 5. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 6. Prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 7. Prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych,
 8. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją,

 

VII. Wyłączenie odpowiedzialności:

 1. Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub produktów innych podmiotów niż oferowanych przez Usługodawcę, które zostały zamieszczone w Platformie komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu celu handlowego.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdym czasie zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości Platformy, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Platformy oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa.

 

VII. Kontakt

 1. Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres Usługodawcy wskazany pod linkiem: https://beathaze.com/kontakt/

 

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 15 stycznia 2017 r.
 1. Zasady określone w Polityce Prywatności podlegają prawu polskiemu.
 1. Usługodawca uprawniony jest do jednostronnej zmiany Polityki Prywatności w przypadku zaistnienia: (a) okoliczności Siły Wyższej, (b) zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do świadczenia usług drogą elektroniczną lub transakcji zawieranych na odległość, (c) zmiany oferty Sklepu Internetowego dotyczącej usług lub zmiany oferty Sprzedających zamieszczanej na stronie Sklepu Internetowego, z zastrzeżeniem że zmiany Polityki Prywatności mają na celu dostosowanie treści Polityki Prywatności do oferty i jej warunków. Usługodawca powiadomi Użytkownika o każdorazowej zmianie Regulaminu, w formie komunikatu przesłanego na adres poczty elektronicznej podany Usługodawcy przez Użytkownika. Usługodawca powiadomi Użytkownika o każdorazowej zmianie Polityki Prywatności, w formie komunikatu przesłanego na adres poczty elektronicznej podany Usługodawcy przez Użytkownika (wskazany w danych rejestracyjnych wprowadzonych przez Użytkownika). Użytkownicy i Kupujący będą związani postanowieniami nowej Polityki Prywatności, o ile nie wypowiedzą Polityki Prywatności w terminie trzydzieści (30) dni od dnia ich powiadomienia o zmianie Polityki Prywatności. Zmiana Polityki Prywatności, w zakresie, w jakim jej postanowienia stosują się do Umów Sprzedaży, lub umów świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar, nie zmienia treści Umów Sprzedaży zawartych przed zmianą Polityki Prywatności oraz w związku z Zamówieniami, które zostały złożone przed zmianą Polityki Prywatności.

Polityka Cookies serwisu BeatHaze.com

Na Stronie Beathaze.com wykorzystywana jest technika „cookies”.

Cookie (zwane także „ciasteczkiem”) jest to niewielki plik z informacją zapisywany przez serwer firmy AB-Com na komputerze użytkownika. Tę informację serwer firmy AB-Com może odczytać w trakcie jednego połączenia się ze stroną BeatHaze.com z tego komputera. Korzystanie z technik „cookies” nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych i adresowych użytkownika ani żadnych informacji poufnych z jego komputera.

Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Usług, w tym portali i serwisów internetowych czy aplikacji. „Cookies” zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalną nazwę.

W plikach cookie przechowywane są informacje, które są często niezbędne do prawidłowego działania witryny internetowej. W plikach cookie może być przechowywany unikalny numer który identyfikuje urządzenie użytkownika ale na jego podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika.

Na stronie BeatHaze.com technika „cookies” pozwala określić profil informacji, jakimi użytkownik strony BeatHaze.com jest zainteresowany.

Dane pozyskane w przypadku analizy logów serwera (adres IP, domena) wykorzystywane są jedynie w celach prowadzenia statystyk oglądalności strony BeatHaze.com oraz do administracji serwerem firmy AB-Com.

Na BeatHaze.com stosujemy dwa rodzaje plików cookie:

 1. sesyjne – pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
 2. stałe – przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.