REGULAMIN PLATFORMY BEATHAZE.COM

Niniejszy Regulamin skierowany jest do Użytkowników korzystających z Platformy BeatHaze.com. Regulamin określa zasady świadczenia przez Usługodawcę Usługi oraz korzystania z Platformy.

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać korzystając z adresu poczty elektronicznej: kontakt@beathaze.com.

§ 1 Definicje

1. Platforma – Platforma internetowa BeatHaze.com dostępna pod adresem URL www.BeatHaze.com za pośrednictwem której Usługodawca świadczy Usługi.

2. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady korzystania z Platformy BeatHaze.com.

3. Usługodawca – Dubster Media Michał Sienko z siedzibą przy ul. Jaszowieckiej 6/19 w Warszawie (NIP 8672082600, REGON 364766711).

4. Usługi – świadczenie Usługodawcy realizowane za pomocą systemów informatycznych, na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron. Zakres Usług określa Regulamin i obejmuje między innymi wystawianie i oferowanie do sprzedaży licencji na korzystanie z Podkładów muzycznych.

5. Podkład muzyczny – Utwór w rozumieniu prawa autorskiego będący utworem muzycznym (beat’em) oferowany na sprzedaż przez Producentów na Platformie.

6. Rejestracja – proces zakładania konta Użytkownika na Platformie.

7. Konto – założony w procesie Rejestracji wpis w bazie danych Usługodawcy, z którego wynika możliwość dostępu do określonych Usług po podaniu loginu i hasła. Konto w wersji rozszerzonej to konto Producenta/Sprzedającego.

8. Konto Producenta/Sprzedającego – zdefiniowane w poprzednim punkcie Konto rozszerzone o funkcjonalności opisane w 4 pkt 4 Regulaminu.

9. Użytkownik – osoba korzystająca z Platformy.

10. Użytkownik zarejestrowany – Użytkownik, który zarejestrowała swoje Konto na Platformie.

11. Kupujący – Użytkownik korzystający z Usług oferowanych na Platformie. Kupującym może zostać jedynie Użytkownik zarejestrowany.

12. Producent/Sprzedający – Użytkownik zarejestrowany, korzystający z Usług oferowanych na Platformie, oferujący na sprzedaż licencje na korzystanie z Podkładów muzycznych w ramach wybranej Licencji.

13. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego określające jednoznacznie rodzaj i liczbę Podkładów muzycznych, do których Kupujący chce nabyć licencję.

14. Licencja – dokument określający warunki korzystania z Podkładu muzycznego przez Kupującego. Kupujący ma do wyboru Licencję Exclusive (wyłączną), Licencję Non-exclusive (niewyłączną) oraz Licencję Open (niewyłączną).

15. Licencja Exclusive (wyłączna) – umowa licencyjna stanowiąca załącznik do niniejszego Regulaminu.

16. Licencja Non-exclusive (niewyłączna) – umowa licencyjna stanowiąca załącznik do niniejszego Regulaminu.

17. Licencja Open (niewyłączna) – rodzaj Licencji stanowiącej załącznik do niniejszego Regulaminu.

18. Bramka płatności – zewnętrzny serwis internetowy, świadczący usługi płatności online.

19. Transakcja – umowa sprzedaży licencji na korzystanie z Podkładu muzycznego zawierana pomiędzy Kupującym a Producentem/Sprzedającym, która dochodzi do skutku w chwili przyjęcia przez Kupującego oferty zakupu licencji na korzystanie z Podkładu muzycznego.

§ 2 Zasady ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Platformy sprzedażowo-społecznościowej dostępnej pod adresem BeatHaze.com.

2. Dokonując Rejestracji Konta, Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i że w pełni rozumie jego postanowienia, jak również że będzie przestrzegał jego postanowień.

3. Zawarcie Umowy o świadczenie Usług pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem następuje poprzez Rejestrację Konta na Platformie BeatHaze.com.

4. Integralną częścią Regulaminu są dokumenty Licencji: Licencji Exclusive (wyłącznej), Licencji Non-exclusive (niewyłącznej) oraz Licencji Open (niewyłącznej) stanowiące załączniki do Regulaminu.

5. Wszystkie zamieszczone na Platformie Podkłady muzyczne muszą spełniać wymagania prawne i techniczne określone w Regulaminie.

6. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do korzystania z Usług Użytkownik powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) lub profilem w serwisie Facebook oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:

a) procesor: 1000 MHz,
b) pamięć RAM: 512 MB,
c) przeglądarka internetowa wspierająca HTML5, CSS3 i JavaScript, z włączona obsługą Cookie,
d) minimalna rozdzielczość ekranu 300 pikseli rozdzielczości,
e) urządzenia mobilne wyposażone powinny być w system operacyjny Android, iOS lub Windows.

7. Użytkownik zobowiązany jest do niezamieszczania treści zabronionych przez przepisy prawa, m.in. treści obrażających innych Użytkowników, naruszających dobra osobiste Usługodawcy, Użytkowników lub osób trzecich, a także treści wulgarnych, naruszających dobre obyczaje, naruszających Regulamin lub obowiązujący porządek prawny.

8. Użytkownik zobowiązany jest do niezamieszczania na Platformie informacji o możliwości kupna licencji do Podkładów muzycznych w miejscach innych niż Platforma oraz do niezamieszczania odnośników do takich miejsc.

9. Użytkownik zobowiązany jest do niezamieszczania na Platformie treści zachęcających innych Użytkowników do kupna licencji do Podkładów muzycznych z pominięciem Platformy.

10. Przypadki zamieszczenia treści wskazanych w pkt 7, 8 i 9 powyżej zgłaszać można poprzez link „Zgłoś  nadużycie” lub bezpośrednio na adres kontakt@beathaze.com.

§ 3 Rejestracja Konta Użytkownika

1. Użytkownikiem zarejestrowanym może być osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba małoletnia tylko pod warunkiem uzyskania zgody osoby będącej jej przedstawicielem ustawowym (zgoda rodzica lub opiekuna prawnego).

2. Rejestracja jest nieodpłatna. Rejestracja na Platformie odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego.

3. Rejestracja jest wymagana w celu dokonywania zakupów licencji na korzystanie z Podkładów muzycznych oraz oferowania na Platformie licencji na korzystanie z Podkładów muzycznych.

4. W celu dokonania Rejestracji należy podać następujące dane:

a) login/adres e-mail,
b) hasło,
c) imię i nazwisko.

5. Wprowadzając dane wymagane podczas Rejestracji, Użytkownik oświadcza i zapewnia, że dane te są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym.

6. W celu dokonania rejestracji wymagane jest zaakceptowanie postanowień Regulaminu, jego integralnych części oraz zaakceptowanie oświadczeń poprzez zaznaczenie odpowiednich checkbox’ów.

7. Równolegle do sposobu Rejestracji opisanego w punkcie 4, Rejestracja możliwa jest również za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook.

8. Jeden Użytkownik może mieć tylko jedno Konto. Nie jest dozwolone zakładanie wielu Kont, udostępnianie Konta innym osobom, zakładanie jednego Konta dla dwóch lub więcej osób.

9. Użytkownik zarejestrowany otrzymuje prawo do korzystania z Platformy w sposób określony w § 4.

10. Wraz z Rejestracją na Platformie zawierana jest umowa pomiędzy Usługodawcą a dokonującym Rejestracji Użytkownikiem.

11. Użytkownik ma prawo w każdym czasie i bez podania przyczyny usunąć swoje Konto na Platformie. W tym celu zobowiązany jest do wysłania stosownej prośby na adres: kontakt@beathaze.com. Konto zostanie usunięte w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia zgłoszenia. Usunięcie Konta powoduje rozwiązanie Umowy.

12. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia konta Użytkownika na Platformie po 24 miesiącach braku logowania na koncie na Platformie.

13. Usługodawca może rozwiązać Umowę z Użytkownikiem ze skutkiem natychmiastowym w przypadku gdy:

a) Użytkownik zakłada wiele Kont Użytkownika;
b) Użytkownik obraża innych Użytkowników, narusza dobra osobiste Usługodawcy, Użytkowników lub osób trzecich, a także dodaje opinie zawierające treści wulgarne, naruszające dobre obyczaje, narusza Regulamin lub obowiązujący porządek prawny;
c) Użytkownik udostępnia swój login lub hasło innemu Użytkownikowi lub osobie trzeciej;
d) Zostanie podjęta decyzja o zaprzestaniu świadczenia Usług – w takim przypadku Usługodawca powiadomi Użytkownika w sposób przyjęty dla zmiany Regulaminu.

§ 4 Rodzaje kont Użytkowników zarejestrowanych

1. Na Platformie dostępne jest Konto w wersji podstawowej, dla Kupującego oraz Konto w wersji rozszerzonej, dla Producenta/Sprzedającego.

2. Posiadacz konta Kupującego ma zapewnione:

a) możliwość składania Zamówień,
b) możliwość zawierania Umów sprzedaży,
c) dostęp do pełnej historii Zamówień,
d) możliwość dodawania komentarzy,
e) możliwość dodawania profili innych Użytkowników do ulubionych,
f) możliwość dodawania Podkładów muzycznych od ulubionych,
g) możliwość wyróżnienia Podkładów muzycznych poprzez przycisk ”Lubię to!” udostępniany przez portal Facebook, możliwość wyboru waluty,
h) możliwość pobierania zakupionych Podkładów muzycznych,
i) możliwość edycji swoich danych osobowych,
j) możliwość zmiany konta na konto Producenta.

3. Po zarejestrowaniu do Platformy Użytkownik ma możliwość skorzystania z dodatkowych funkcjonalności (rozszerzona wersja Konta) i uzyskać uprawnienia Producenta/Sprzedającego. W celu korzystania z rozszerzonej wersji Konta Użytkownik, oprócz informacji wymienionych w § 3 pkt 4, uzupełnia następujące, dodatkowe dane:

a) Nazwa Producenta (obligatoryjne),
b) zdjęcie profilowe (fakultatywnie),
c) numer konta bankowego (fakultatywnie),
d) krótki opis profilu (fakultatywnie),
e) link/linki do profili społecznościowych (fakultatywnie).

4. Posiadacz konta Producenta ma prawo do:

a) korzystania ze wszystkich funkcjonalności wskazanych w § 4 pkt. 2,
b) oferowania do sprzedaży licencji na korzystanie z Podkładów muzycznych,
c) dostępu do panelu umożliwiającego administrację kontem Sprzedawcy, możliwość oferowania do sprzedaży jednej z trzech typów licencji na korzystanie z Podkładów muzycznych,
d) możliwość dodawania zdjęć do galerii,
e) możliwość dodawania awatara,
f) możliwość dodawania linków z filmami video do stron: www.youtube.com i www.vimeo.com,
g) możliwość sprawdzania statystyk Konta,
h) możliwość sprawdzenia sumy zarobków oraz statusu wypłaty,
i) możliwość wypłaty zarobków,
j) możliwość zawierania Umów sprzedaży.

5. Producent może posiadać do 15 Podkładów muzycznych wgranych równocześnie na Platformę. Usługodawca zastrzega, że limit podkładów muzycznych może ulec zmianie – np. w wyniku działań promocyjnych.

§ 5 Zasady udzielania licencji na korzystanie z Podkładów muzycznych

1. Licencjodawcami mogą być jedynie posiadacze kont Producenta.

2. Producent oświadcza, że jest podmiotem uprawnionym do udzielania licencji w zakresie oferowanym do sprzedaży.

3. Podkłady muzyczne oferowane mogą być w następujących formatach plików: MP3 (obligatoryjnie) i WAV (fakultatywnie).

4. Plik MP3 wgrywany przez Producenta spełniać musi następujące wymagania techniczne:

a) maksymalny rozmiar: 20 MB,
b) minimalna przepustowość danych (bitrate): 92 kb/s,
c) częstotliwości próbkowania: 44.1 kHz,
d) kanał: Stereo,
e) brak tagów dźwiękowych,
f) pełna aranżacja.

5. Plik WAV wgrywany przez Producenta spełniać musi następujące wymagania techniczne:

a) maksymalny rozmiar: 100 MB,
b) minimalna liczba bitów: 16,
c) maksymalna liczba bitów: 24,
d) częstotliwości próbkowania: 44.1 kHz,
e) kanał: Stereo,
f) brak tagów dźwiękowych,
g) pełna aranżacja.

6. Producent zobowiązany jest do podania następujących informacji charakteryzujących podkład muzyczny:

a) tytuł utworu,
b) artwork (opcjonalnie),
c) gatunek muzyczny,
d) tempo (BPM),
e) rodzaj Licencji,
f) cena sprzedaży.

7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do umieszczenia tagu dźwiękowego na Podkładach muzycznych odtwarzanych na Platformie (podczas odsłuchu). Tag dźwiękowy zostaje usunięty w chwili zakupu przez Kupującego licencji na korzystnie z wybranego Podkładu muzycznego.

8. Producent ma prawo do zmiany rodzaju licencji oferowanej na korzystanie z Podkładu muzycznego. Licencje już sprzedane nie podlegają zmianie.

9. W przypadku sprzedaży Podkładu muzycznego na Licencji Exclusive (licencji wyłącznej), Producent zobowiązany jest do:

a) wydrukowania dwóch egzemplarzy, udostępnionego mu na Platformie pliku PDF zawierającego treść Umowy licencyjnej Exclusive (licencji wyłącznej),
b) uzupełnienia obu egzemplarzy treści Umowy licencyjnej o swoje dane osobowe,
c) własnoręcznego podpisania obu egzemplarzy Umowy licencyjnej,
d) wysłania listem poleconym, obu egzemplarzy podpisanej Umowy licencyjnej na udostępniony mu na Platformie adres korespondencyjny Kupującego,
e) odebrania, wysłanego mu przez Kupującego, listu poleconego zawierającego podpisaną Umowę licencyjną.

10. W przypadku kupna Podkładu muzycznego na Licencji Exclusive, pod rygorem nieważności umowy Licencyjnej, Kupujący zobowiązany jest do:

a) odebrania przesłanej mu przez Producenta przesyłki zawierającej dwa egzemplarze Umowy licencyjnej,
b) podpisania obu egzemplarzy Umowy licencyjnej,
c) odesłania listem poleconym, jednego z podpisanych egzemplarzy Umowy licencyjnej na adres Producenta podany przez niego na Umowie licencyjnej.

11. Warunkiem uzyskania Licencji na korzystanie z wybranego Podkładu muzycznego oferowanego na Platformie za darmo jest polubienie profilu BeatHaze.com na Facebooku (facebook.com/BeatHaze).

§ 6 Zasady prowadzenia rozliczeń między Usługodawcą a Producentem

1. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne, przy czym korzystanie z niektórych Usług może być odpłatne na zasadach określonych w Regulaminie.

2. Producent/Sprzedający zobowiązany jest do określenia warunków udzielenia licencji, w szczególności typu licencji na korzystanie z Podkładu muzycznego oraz kwoty wynagrodzenia za udzielenie licencji.

3. Od chwili zamieszczenia Podkładu muzycznego i określenia warunków udzielenia licencji Producent/Sprzedający zostaje związany treścią zaproponowanych warunków udzielenia licencji.

4. Warunki udzielenia licencji powinny być rzetelne i uczciwe. Producent/Sprzedający ponosi odpowiedzialność za zaproponowane warunki udzielenia licencji oraz zamieszczone przez siebie informacje na temat Podkładu muzycznego, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie błędy i nieprawidłowości.

5. Zamieszczając Podkład muzyczny na Platformie Producent/Sprzedający upoważnia i wyraża zgodę, aby Usługodawca prezentował Podkład muzyczny na Platformie dla nieograniczonego kręgu odbiorców.

6. Warunki uzyskanie Licencji Exclusive (licencja wyłączna), Non-exclusive (licencja niewyłączna) oraz Open (licencja niewyłączna) na korzystanie z Podkładu muzycznego określone są przy każdym Podkładzie muzycznym dostępnym na Platformie.

7. Płatność wynagrodzenia za udzielenie i zakup licencji na korzystanie z Podkładu muzycznego odbywa się wyłącznie za pośrednictwem operatora systemu płatności, z którym odpowiednią umowę zawarł Usługodawca.

8. Od wysokości opłaty licencyjnej zadeklarowanej przez Producenta, Usługodawca pobiera prowizję w wysokości 30%. Usługodawca zastrzega, że wysokość prowizji dla poszczególnych Producentów może ulec zmianie – np. w wyniku działań promocyjnych.

9. Płatność wynagrodzenia za zakup licencji dokonywania przy pomocy bramki płatności operatora. Po potrąceniu 30% prowizji należnej Usługodawcy, wynagrodzenie za udzielenie licencji przekazywane jest, na każdorazowe, wyraźne żądanie Producenta/Sprzedającego, w terminie 7 dni roboczych, przelewem bankowym na konto Producenta/Sprzedającego wskazane podczas Rejestracji.

10. Prowizją od udzielonej odpłatnie licencji na korzystanie z Podkładu muzycznego obciążony jest wyłącznie Producent/Sprzedający. Prowizja od udzielonej licencji staje się należna z chwilą udzielenia odpłatnej licencji.

11. Usługodawca zastrzega, że płatność wynagrodzenia należnego Producentowi/Sprzedającemu po potrąceniu prowizji nastąpi pod warunkiem przekroczenia kwoty 50 zł uzyskanej z tytułu udzielenia licencji. Do momentu przekroczenia progu 50 zł wynagrodzenie należne Producentowi/Sprzedającemu pozostaje u Usługodawcy. Z tego tytułu Producent/Sprzedający nie jest uprawniony do żądania odsetek.

12. Producent nie ponosi żadnych dodatkowych zobowiązań z tytułu wypłaty przez Usługodawcę sumy należnej mu z tytułu wniesienia przez Kupujących opłat licencyjnych na korzystanie z zamieszczonych na Platformie Podkładów muzycznych.

13. Usługodawca zastrzega sobie prawo do anulowania wynagrodzenia należnego Producentowi w przypadku braku wypłaty przez niego zarobków w okresie 3 (trzech) lat od ostatnio zrealizowanej wypłaty lub sprzedaży pierwszego Podkładu muzycznego. Usługodawca, za pośrednictwem poczty email, poinformuje Producenta o taki zamiarze z wyprzedzeniem minimum 30 (trzydziestu) dni.

14. W momencie pobrania Podkładu muzycznego Kupujący traci prawo do odstąpienia od umowy. Kupujący ma prawo odstąpienia od umowy do momentu pobrania Podkładu muzycznego.

§ 7 Składanie Zamówień

1. Wszystkie ceny podane na Platformie oraz w Cenniku są cenami brutto.

2. Ceny podane są w złotych polskich (PLN), euro (EUR) oraz dolarze amerykańskim (USD).

3. Przelicznik pomiędzy PLN a EUR oraz pomiędzy PLN oraz USD jest aktualizowany pierwszego dnia każdego miesiąca kalendarzowego i równy jest średniej kursów w miesiącu poprzednim, według Narodowego Banku Polskiego.

4. Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem Platformy.

5. Zamówienia składać można poprzez stronę internetową 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

6. W celu złożenia Zamówienia należy:

a) wybrać Podkład muzyczny będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”,
b) zalogować się do Platformy (w przypadku braku konta Użytkownika zarejestrowanego konieczne jest wykonanie procesu Rejestracji),
c) wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności,
d) kliknąć przycisk „Kupuję i płacę”,
e) dokonać płatności w terminie 48 (czterdziestu ośmiu) godzin.

7. Zamówienie zostanie zrealizowane, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz rejestracyjny i prawidłowo poda dane kontaktowe, w tym dokładny adres korespondencyjny i adres e-mail, oraz opłaci zamówienie.

8. W wypadku, gdy podane dane nie są kompletne, Usługodawca może skontaktować się z Kupującym. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Usługodawca ma prawo do anulowania Zamówienia.

9. Po złożeniu przez Klienta skutecznego Zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź z Platformy potwierdzającą otrzymanie Zamówienia.

10. Zamówienie realizowane jest automatycznie po dokonaniu płatności. Podkład muzyczny, do którego Kupujący uzyskał licencję, udostępniony zostanie do ściągnięcia za pośrednictwem Platformy – szczegółowe instrukcje wysłane zostaną na adres e-mail Kupującego.

11. Usługodawca nie jest stroną Transakcji. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za informacje dotyczące Podkładu muzycznego zamieszczone na Platformie przez Producenta/Sprzedającego. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia za uzyskanie licencji przez Kupującego. Usługodawca nie udziela gwarancji jakości Podkładu muzycznego oraz zgodności opisu Podkładu muzycznego z oczekiwaniami Kupującego. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność ofert zamieszczonych na Platformie.

§ 8 Oferowane metody dostawy oraz płatności

1. Podkład muzyczny, na korzystanie z którego Kupujący zakupił licencję, udostępniony zostanie do ściągnięcia za pośrednictwem Platformy.

2. Oprócz opłaty licencyjnej, Klient nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów związanych z otrzymaniem dostępu do Podkładu muzycznego.

3. Płatności odbywają się za pośrednictwem bramki płatności.

4. W ramach bramki płatności Kupujący może skorzystać z metod płatności oferowanych przez operatora, w szczególności takich jak:

a) szybki transfer,
b) przelew online,
c) płatność gotówką.

5. Usługodawca nie jest stroną transakcji. Kupujący upoważnia Usługodawcę do pośrednictwa przy zawieraniu transakcji oraz do udzielenia upoważnienia DotPay S.A., do przyjmowania od Kupującego środków pieniężnych z tytułu dokonania zapłaty. W celu realizacji wypłaty Producentowi/Sprzedającemu należnej kwoty za udzielenie licencji Usługodawca przekazuje Dotpay S.A. imię, nazwisko lub nazwę, adresu i numeru rachunku bankowego Producenta/Sprzedającego.

6. Producent/Sprzedający zobowiązuje się do niepodnoszenia żadnych roszczeń związanych z płatnościami i transakcjami wobec DotPay.

7. Kupujący zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni od momentu zawarcia umowy sprzedaży – w przeciwnym razie Zamówienie zostanie anulowane.

8. W przypadku wystąpienia losowych zdarzeń, które uniemożliwiają realizację wypłaty środków przez DotPay S.A Usługodawca ma prawo do wypłaty środków Producentowi/Sprzedającemu za pomocą bankowego konta firmowego.

§ 9 Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Platformy jest Dubster Media Michał Sienko.

2. Dane osobowe zbierane przez Usługodawcę za pośrednictwem Platformy zbierane są w celu realizacji Umowy sprzedaży oraz w celu marketingowym.

3. Odbiorcami danych osobowych Użytkowników Platformy mogą być podmioty obsługujące płatności, w szczególności DotPay.

4. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne z zastrzeżeniem, że niepodanie danych niezbędnych do Rejestracji na Platformie skutkuje brakiem możliwości skutecznego korzystania z Platformy, w tym zawarcia Umowy Sprzedaży.

6. Dla celów realizacji płatności, dane Producenta zostaną przekazane do Dotpay S.A. i w tym zakresie Dotpay staje się administratorem danych osobowych.

7. W przypadku dopuszczenia się działań bezprawnych Usługodawca zastrzega sobie prawo do przekazania danych osobowych Użytkowników podmiotom trzecim, w szczególności organom ścigania.

§ 10 Własność intelektualna

1. Podkład muzyczny udostępniony na licencji Exclusive (licencji wyłącznej) może być udostępniony tylko do momentu nabycia licencji wyłącznej. Producent nie może wystawić na sprzedaż już sprzedanych przez siebie Podkładów muzycznych, jeżeli w ramach sprzedaży nastąpiło przekazanie praw autorskich na tych samych polach eksploatacji.

2. Producent oświadcza, że posiada prawa własności intelektualnej do treści zamieszczanych na Platformie (np. podkłady muzyczne, zdjęcia, awatary, artworki etc.).

3. Producent nie może w innych miejscach oferować licencji na korzystanie z Podkładów muzycznych oferowanych na licencji Exclusive (licencji wyłącznej) na Platformie.

4. Modyfikowanie, powielanie, rozpowszechnianie, publiczne wykonywanie i odtwarzanie Podkładów muzycznych zamieszczonych na Platformie, dozwolone jest wyłącznie w wyniku zakupu ich na Licencji Exclusive lub Non-exclusive i zgodnie z warunkami odpowiedniej Licencji.

5. Materiały zamieszczone na Platformie (np. informacje, grafika, teksty, filmy, muzyka, zdjęcia, oprogramowanie) są chronione prawem autorskim. Przed wykorzystaniem jakichkolwiek treści lub elementów graficznych z Platformy, prosimy o kontakt z Usługodawcą: kontakt@beathaze.com.

6. Usługodawca nie posiada praw własności intelektualnej do treści zamieszczanych na Platformie przez osoby trzecie (np. podkłady muzyczne, awatary, artworki etc.).

7. Przypadki naruszenia prawa własności intelektualnej zgłaszać można poprzez link „Zgłoś nadużycie” znajdujący się na niektórych podstronach Platformy lub bezpośrednio na adres kontakt@beathaze.com.

8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia z Platformy treści naruszających postanowienia niniejszego Regulaminu oraz prawa osób trzecich zamieszczanych przez Użytkownika.

§ 11 Spory

1. Usługodawca informuje, że Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania sporów z Producentem/Sprzedającym przy pomocy platformy internetowej ODR prowadzonej przez Unię Europejską pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

2. Usługodawca może pośredniczyć w rozwiązywaniu sporu pomiędzy Kupującym będącym Konsumentem a Producentem/Sprzedającym.

3. Wszelkie spory wynikłe na tle Regulaminu będą rozpatrywane przez sądy powszechne, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku sporu Usługodawcy ze Sprzedającym, wyłącznie właściwy będzie sąd powszechny miejsca siedziby Usługodawcy.

§ 12 Postanowienia końcowe

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie w każdym czasie. Informacja o planowanych zmianach zostanie umieszona na stronie głównej Platformy nie później niż 14 (czternaście) dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian. Dodatkowo, informacja ta zostanie wysłana Użytkownikom zarejestrowanym na podany przez nich w formularzu rejestracyjnym adres email.

2. Prawem właściwym dla Regulaminu jest prawo polskie.

Załączniki

Umowa licencyjna: Open

Umowa licencyjna: Non-Exclusive

Umowa licencyjna: Exclusive